top of page
Gradient Background

TOIMINTA

Foni järjestää jäsenilleen opintoja ja hyvinvointia tukevaa toimintaa sitseistä asiantuntijaluentoihin sekä huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta.

Fonin jäsenenä saat osallistua kaikkiin tapahtumiimme. Olet myös erittäin tervetullut mukaan järjestämään toimintaa joko hallituksen jäsenenä, toimihenkilönä tai muuten vain aktiivisena jäsenenä. Uusi hallitus valitaan aina loppusyksystä, mutta kiinnostuneet voivat ottaa hallitukseen yhteyttä ja lähteä mukaan milloin vain. Mitä enemmän tekijöitä, sitä enemmän saadaan aikaiseksi. Tapahtumajärjestäjien lisäksi toimintaan kaivataan myös opintoasioista ja edunvalvonnasta kiinnostuneita.

Hallituksen kokoukset ovat avoimia jäsenistölle ja niistä ilmoitetaan sähköpostitse ja Facebookissa. Voit halutessasi vain ilmestyä paikalle kuulemaan ajankohtaisista asioista. Hallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa nettisivuiltamme. Jäsenrekisteriä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä sihteeriin. Tiedottaja puolestaan vastaa Fonin sähköpostilistasta. Mikäli epäilet tippuneesi pois Fonin sähköpostilistalta, ota yhteyttä tiedottajaan! 

HALLITUS

Hallituksen jäseniä voi lähestyä sähköpostitse. Otathan ensisijaisesti yhteyttä siihen henkilöön, jonka vastuualueeseen kysymyksesi kuuluu. Epäselvissä tai koko Foni ry:tä koskevissa kysymyksissä voit lähettää viestin hallituksen sähköpostiin.

Hallitus: hallitus.foni@helsinki.fi
Tiedotus: tiedottaja.foni@helsinki.fi

Hallituksen yhteystiedot -asiakirja

Hallituksen jäsenet 2024:

Puheenjohtaja: Johanna Puska

Varapuheenjohtaja: Maaria Fromholtz

Sihteeri: Meeri Härmä 

Taloudenhoitaja: Kerttu Isotalo

Tiedottaja: Jenny Sahlstén

Somevastaava: Iina Rikkonen

Tilavastaava: Sara Rouhiainen

Edunvalvontavastaava: Suvi Mäkinen

Tapahtumavastaavat: Ella Aaltonen, Minea Pesonen ja Anni Nissinen

Ulkosuhde- ja alumnivastaava: Ina Wichmann 

Liikuntavastaavat: Jenni Jäntti ja Tommi Onttonen

Hyvinvointivastaava: Iiris Rautio

Ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava: Pirkko Huovinen

Tuotevastaava: Aili Saraja

Opinto- ja yrityssuhdevastaavat: Taru Äyräpää ja Nelli Patana

Tarjoiluvastaava: Melva Lehtola

Gradient Background

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Foni ry:n säännöt (hyväksytty 14.1.2013)

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston logopedian opiskelijoiden yhdistys Foni ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kieli on suomi, mutta jokaisella on oikeus esittää asiansa ruotsiksi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on
– toimia Helsingin yliopistossa logopediaa opiskelevien opiskelijoiden etujärjestönä
– lisätä oppiaineen tunnettavuutta
– edistää logopedian opiskelijoiden välistä kanssakäymistä ja ammatillista kehitystä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– järjestää kokouksia sekä virkistys- ja koulutustilaisuuksia sekä muita tapahtumia
– ylläpitää yhteyksiä yliopiston eri tahoihin, alan ammattiyhdistyksiin, opiskelijajärjestöihin ja muihin yhdistyksiin sekä toimii tiedonvälittäjänä edellä mainittujen tahojen ja jäsenistönsä välillä
– tekee aloitteita ja esittää kannanottoja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
– periä jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia
– hankittuaan asianomaisen luvan panna toimeen rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja maksullisia tilaisuuksia
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Helsingin yliopiston logopedian pääaineopiskelijat yhdistyksen hallituksen hyväksynnällä. Jäsenyys kestää 6 vuotta. Halutessaan opiskelija voi tämän jälkeen anoa yhdistyksen hallitukselta jatkoa jäsenyydelleen vuodeksi kerrallaan. Ulkojäseniksi hallitus voi hyväksyä Helsingin yliopistossa logopediaa sivuaineena opiskelevia opiskelijoita. Ulkojäsenyyttä haetaan vuodeksi kerrallaan. Ulkojäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa eivätkä he voi toimia yhdistyksen hallituksessa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu
Kaikilta jäseniltä perittävän kertaluontoisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa, mutta vain hallituksen jäsenillä on kokouksissa äänioikeus. Hallituksen kokouksista tulee ilmoittaa jäsenistölle viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

7. Toimikunnat
Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa perustaa väliaikaisia toimikuntia. Hallitus määrittelee toimikunnan tehtävän, valitsee keskuudestaan toimikunnalle puheenjohtajan sekä päättää toimikunnan kokoonpanosta. Toimikunta voi kuitenkin jälkikäteen täydentää itse itseään joko hallituksesta tai sen ulkopuolelta.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin tai varapuheenjohtajalla yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa. Yhdistyksen vaalikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-joulukuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

12. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Vaalikokous
Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. valitaan yhdistykselle seuraavan vuoden puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja
6. valitaan yhdistykselle seuraavan vuoden hallituksen muut jäsenet
7. valitaan yhdistyksen opiskelijaedustajat tarvittaviin elimiin seuraavalle kaudelle
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vaalikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Etäosallistuminen kokouksiin
Sekä yhdistyksen että hallituksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

15. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Näiden sääntöjen puitteissa voi hallitus antaa ohjesäännöillä lähempiä määräyksiä yksityiskohtien soveltamisesta. Ohjesäännöt vahvistaa yhdistyksen kokous.

JÄSENREKISTERISELOSTE

Foni ry
Jäsenrekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Foni ry
Haartmaninkatu 3
00014 Helsingin yliopisto

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Foni ry:n sihteeri (yhteystiedot löytyvät Foni ry:n nettisivuilta)

3. Rekisterin nimi
Foni ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin merkitään jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka, opinto-oikeus (pää- vai sivuaineopiskelija), opiskelijanumero, sähköpostiosoite ja aika, jolloin yhdistyksen jäseneksi on liitytty.

6. Säännönmukaiset tietolähteetYhdistyksen jäseneksi liityttäessä jäsenen antamat tiedot. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä kaikkien jäsenten lainmukaiset jäsenluettelotiedot (nimi ja kotipaikka) yhdistyslain 11 § mukaan. Tietoja luovutetaan yhdistyksen hallituksen jäsenille yhdistyksen sisäistä tiedotusta ja tilastointia varten. Tietoja voidaan luovuttaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan työntekijälle tarpeen vaatiessa. Tietoja voidaan luovuttaa myös Lääketieteen opiskelijoiden asuntola- ja tukisäätiön (LOATS) edustajalle asumisoikeuden tarkistamista varten. Tietoja ei luovuteta muille kuin edellä esitellyille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri on tallennettu tiedostoon, johon on pääsy yhdistyksen hallituksen sihteerillä. Tiedoston varmuuskopiota säilytetään Foni ry:n muistitikulla. 

Päivitetty 8.2.2022

Yhdistyksen säännöt
Jäsenrekisteriseloste
Gradient Background_edited_edited.jpg

YHDISTYKSEN ASIAKIRJAT

Foni ry:n toimintasuunnitelma, yhdenvertaisuussuunnitelma ja ympäristösuunnitelma 2023 

 

Kokouspöytäkirjoja voi tiedustella Fonin hallituksen puheenjohtajistolta.

bottom of page